جهت مشاوره سریع کلیک کنید

عایق لوله ای کافلکس

  • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد

 

عایق لوله ای کافلکس

 

 

نام محصول مشخصات قیمت مصرف کننده تاریخ
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 6 میلی متر - سایز لوله مسی 1/4 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 6 میلی متر - سایز لوله مسی 1/4 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 6 میلی متر - سایز لوله مسی 1/4 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 6 میلی متر - سایز لوله مسی 1/4 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 6 میلی متر - سایز لوله مسی 1/4 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 9 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 9 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 9 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 9 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت25 میلی متر - قطر داخلی عایق 9 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 12 میلی متر - سایز لوله مسی 1/2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 12 میلی متر - سایز لوله مسی 1/2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 12 میلی متر - سایز لوله مسی 1/2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت19 میلی متر - قطر داخلی عایق 12 میلی متر - سایز لوله مسی 1/2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت25 میلی متر - قطر داخلی عایق 12 میلی متر - سایز لوله مسی 1/2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9 میلی متر - قطر داخلی عایق 16 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13میلی متر - قطر داخلی عایق 16 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت16میلی متر - قطر داخلی عایق 16 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت19میلی متر - قطر داخلی عایق 16 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت25میلی متر - قطر داخلی عایق 16 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 18 میلی متر - سایز لوله مسی 3/4 اینچ - سایز لوله فولادی3/8 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13 میلی متر - قطر داخلی عایق 18 میلی متر - سایز لوله مسی 3/4 اینچ - سایز لوله فولادی3/8 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت16 میلی متر - قطر داخلی عایق 18 میلی متر - سایز لوله مسی 3/4 اینچ - سایز لوله فولادی3/8 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19میلی متر - قطر داخلی عایق 18 میلی متر - سایز لوله مسی 3/4 اینچ - سایز لوله فولادی3/8 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 18 میلی متر - سایز لوله مسی 3/4 اینچ - سایز لوله فولادی3/8 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 20 میلی متر  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت16میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 22 میلی متر - سایز لوله مسی 7/8 اینچ - سایز لوله فولادی1/2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق25 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 28 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی3/4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت16 میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 32 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13 میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 35 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13 میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت16 میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 42 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-1 اینچ - سایز لوله فولادی 1/4-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13  میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت32 میلی متر - قطر داخلی عایق 48 میلی متر - سایز لوله مسی 3/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی 1/2-1  اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت9  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت13  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32  میلی متر - قطر داخلی عایق54 میلی متر - سایز لوله مسی 1/8-2 اینچ تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9  میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13  میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت  16 میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 60 میلی متر - سایز لوله مسی3 اینچ - سایز لوله فولادی 2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 67 میلی متر - سایز لوله مسی 5/8-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32  میلی متر - قطر داخلی عایق 76 میلی متر - سایز لوله مسی  7/8-2 اینچ - سایز لوله فولادی  1/2-2 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32 میلی متر - قطر داخلی عایق 80 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9  میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13 میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16  میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19  میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25  میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32  میلی متر - قطر داخلی عایق 89 میلی متر - سایز لوله مسی  1/2-3 اینچ - سایز لوله فولادی 3 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32  میلی متر - قطر داخلی عایق 100 میلی متر تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 9  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 13  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 16  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 19  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 25  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
عایق لوله ای الاستومری کافلکس K-FLEX  ضخامت 32  میلی متر - قطر داخلی عایق 114 میلی متر - سایز لوله فولادی 4 اینچ  تماس بگیرید 98
برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
  • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»