جهت مشاوره سریع کلیک کنید

کیت های آنالیز آب

 • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد
 • انواع کیت های تجزیه آب
  انواع کیت های اندازه گیری

انواع کیت های آنالیز آب

 • کیت اندازه گیری سختی کل
 • کیت اندازه گیری سختی کل
 • کیت اندازه گیری سختی کل آب های تصفیه شده و خام
 • کیت اندازه گیری سختی کل آب های تصفیه شده
 • کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی
 • کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی
 • کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری (قاشقکی)
 • کیت اندازه گیری کلر D.P.D محلولی
 • کیت اندازه گیری کلر D.P.D قرصی
 • کیت اندازه گیری کلر ارتو
 • کیت اندازه گیری کلر روش FAS
 • کیت اندازه گیری کلر روش FAS
 • کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری
 • کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری
 • کیت اندازه گیری ph محلولی
 • کیت اندازه گیری ph قرصی
 • کیت اندازه گیری ph محلولی
 • کیت کلرو ph ارتو تولئدین
 • کیت کلرو ph ارتو تولئدین
 • کیت کلرو ph به روش D.P.D قرصی
 • کیت کلرو ph به روش D.P.D پودری
 • کیت اندازه گیری کلسیم
 • کیت اندازه گیری قلیائیت
 • کیت اندازه گیری هیدروژن سولفوره (سولفید)
 • کیت اندازه گیری گاز کربنیک
 • کیت اندازه گیری اسیدیته
 • کیت اندازه گیری کلرور
 • کیت اندازه گیری سیلیس
 • کیت اندازه گیری نیتریت
 • کیت اندازه گیری نیترات
 • کیت اندازه گیری ازن
 • کیت اندازه گیری منیزیم
 • کیت اندازه گیری آهن
 • کیت اندازه گیری فسفات
 • کیت اندازه گیری اکسیژن
 • کیت اندازه گیری سولفیت
 • کیت اندازه گیری هیدرازین
 • کیت اندازه گیری آمونیاک
 • کیت اندازه گیری ارسنیک
 • کیت اندازه گیری منگنز
 • کیت اندازه گیری ید در نمک
 • کاغذ PH1-10
 • کاغذ PH1-14
 • کاغذ تورنسل

 

نام مشخصات تاریخ قیمت مصرف کننده
V-610 اندازه گیری کلر آزاد و PH محلول - روش آزمون : ارتوتولئیدین - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.2-2 PPM CL2 و 6.8-8.2 PH - بسته بندی مقوایی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-610 اندازه گیری کلر آزاد و PH محلول - روش آزمون : ارتوتولئیدین - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.2-2 PPM CL2 و 6.8-8.2 PH - بسته بندی پلاستیکی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-611 اندازه گیری کلر آزاد و PH محلول - روش آزمون : کلر پی اچ به روش D.P.D قرصی - تعداد آزمون : حدود 20 - دامنه اندازه گیری : 0.1-1.5 PPM CL2 و 6.8-8.2 PH یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-612 اندازه گیری کلر آزاد و PH محلول - روش آزمون : کلر پی اچ به روش D.P.D پودری - تعداد آزمون : حدود 50 - دامنه اندازه گیری : 0.1-1.5 PPM CL2 و 6.8-8.2 PH - بسته بندی پلاستیکی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-310 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : رنگ سنجی با معرف D.P.D پودری - تعداد آزمون : حدود 160 - دامنه اندازه گیری : 0.1-3 میلی گرم بر لیتر - بسته بندی مقوایی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-310 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : رنگ سنجی با معرف D.P.D پودری - تعداد آزمون : حدود 50 - دامنه اندازه گیری : 0.1-3 میلی گرم بر لیتر - بسته بندی پلاستیکی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-312 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : رنگ سنجی با معرف D.P.D محلولی - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.1-1.5 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-313 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : رنگ سنجی با معرف D.P.D قرصی - تعداد آزمون : حدود 20 - دامنه اندازه گیری : 0.1-1.5 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-314 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : رنگ سنجی با معرف ارتوتولئیدین - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.2-2 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-415 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : تیتراسیون FAS-D.P.D - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.1-10 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-416 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : تیتراسیون FAS-D.P.D - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 0.5-10 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-417 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : تیتراسیون به روش یدومتریک - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 1-100 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VE-418 اندازه گیری کلر باقیمانده آزاد - روش آزمون : تیتراسیون به روش یدومتریک - تعداد آزمون : حدود 100 - دامنه اندازه گیری : 10-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-210 سنجش سختی آب خام - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 17.1-1000 میلی گرم بر لیتر - بسته بندی مقوایی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-210 سنجش سختی آب خام - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 17.1-1000 میلی گرم بر لیتر - بسته بندی پلاستیکی یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-211 اندازه گیری سختی کل آب خام و تصفیه - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 1.5-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
VM-212 اندازه گیری سختی کل آب تصفیه - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 1.5-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-704 کیت سنجش اسیدیته H+ - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری 10-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-510 اندازه گیری PH محلول های آبی - رنگ سنجی با محلول PH - دامنه اندازه گیری : 6.8-8.2 PH یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-511 اندازه گیری PH محلول های آبی - رنگ سنجی با قرص PH - دامنه اندازه گیری : 6.8-8.2 PH یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-512 اندازه گیری PH محلول های آبی - رنگ سنجی با محلول PH - دامنه اندازه گیری : 3-10 PH یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-709 کیت سنجش ازن O3 - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0.2-2 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-1-1.5-2 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-801 سنجش منیزیم آب خام - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 17.1-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-801 سنجش منیزیم آب تصفیه شده - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 2-100 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-701 سنجش کلسیم آب خام - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری 17.1-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-710 سنجش کلسیم آب تصفیه شده - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری 2-100 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-703 کیت سنجش کربن دی اکسید - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 1-10 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-703 کیت سنجش کربن دی اکسید - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 2-100 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-703 کیت سنجش کربن دی اکسید - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 5-200 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-703 کیت سنجش کربن دی اکسید - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 10-500 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-705 کیت کلرید - کاربرد : آب خام و تصفیه شده - روش آزمون : تیتراسیون با نیترات جیوه - دامنه اندازه گیری : 2.5-50 میلیگرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-705 کیت کلرید - کاربرد : آب خام و تصفیه شده - روش آزمون : تیتراسیون با نیترات جیوه - دامنه اندازه گیری : 10-1000 میلیگرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-705 کیت کلرید - کاربرد : آب های قلیایی - روش آزمون : تیتراسیون با نیترات جیوه - دامنه اندازه گیری : 100-5000 میلیگرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-702 سنجش قلیائیت آب های خام و تصفیه - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 10-1000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-702 سنجش قلیائیت آب های قلیایی _ دیگ بخار ) - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 100-10000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-805 کیت سنجش سولفیت - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری 1-10 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-802 کیت سنجش آهن - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0.2-1 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-0.8-1 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-807 کیت سنجش آمونیوم - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0.2-3 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-1-3 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-804 کیت سنجش اکسیژن محلول - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 2-10 میلی گرم بر لیتر - حد تشحیص 2 PPM یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-707 کیت سنجش نیتریت - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0.05-0.5 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-707 کیت سنجش نیتریت - روش آزمون : تیتراسیون - دامنه اندازه گیری : 100-5000 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-101 اندازه گیری ید در نمک طعام - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0-80 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-805 اندازه گیری هیدروژن سولفید محلول در آب - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری 0-5 میلی گرم بر لیتر یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-706 کیت سنجش سیلیس - روش آزمایش : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 0.2-1 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-0.8-1 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-803 کیت سنجش فسفات - روش آزمون : رنگ سنجی Hi-rang - دامنه اندازه گیری : 5-25 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 5-10-15-20-25 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-803 کیت سنجش فسفات - روش آزمون : رنگ سنجی Low-rang - دامنه اندازه گیری : 0.4-1.8 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.4-0.6-0.8-1.2-1.8 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-808 کیت سنجش آرسنیک - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری 0-80 PPB - حد تشخیص : 0-10-20-60-80 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-809 کیت سنجش منگنز - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری 0.2-1 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-0.8-1 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-708 کیت سنجش نیترات - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری : 5-25 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 5-10-15-20-25 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید
V-806 کیت سنجش هیدرازین - روش آزمون : رنگ سنجی - دامنه اندازه گیری 0.2-1 میلی گرم بر لیتر - حد تشخیص : 0.2-0.4-0.6-0.8-1 یکشنبه ۱۳ مهر تماس بگیرید

لیست قیمت انواع کیت های آنالیز آب

نام محصول مشخصات قیمت مصرف کننده (ریال) تاریخ
کیت تجزیه واهب V-701 کیت اندازه گیری کلسیم 418,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-702 کیت اندازه گیری قلیائیت 528,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب VM-805 کیت اندازه گیری هیدروژن سولفوره  1,980,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-703 کیت اندازه گیری کربنیک 693,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-704 کیت اندازه گیری اسیدیته 528,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-705 کیت اندازه گیری کلرو 693,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-706 کیت اندازه گیری سیلیس 693,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-707 کیت اندازه گیری نیترات 583,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-708 کیت اندازه گیری نیترات 792,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-709 کیت اندازه گیری ازن 583,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-801 کیت اندازه گیری منیزیم 660,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-802 کیت اندازه گیری آهن 737,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-803 کیت اندازه گیری فسفات 660,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-804 کیت اندازه گیری اکسیژن 660,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-805 کیت اندازه گیری سولفیت 583,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-806 کیت اندازه گیری هیدرازین 825,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-807 کیت اندازه گیری آمونیاک 737,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-808 کیت اندازه گیری ارسنیک 1,980,000 1398/08/01
کیت تجزیه واهب V-809 کیت اندازه گیری منگنز 1,980,000 1398/08/01

 

نوع محصول مشخصات قیمت تاریخ
کیت اندازه گیری سختی کل V-210 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش 1000ppm-17/1ppm 370,000 98/04/01
کیت اندازه گیری سختی کل VM-210 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش 1000ppm-17/1ppm 450,000 98/04/01
کیت اندازه گیری سختی کل آب های تصفیه شده و خام VM-211 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  1000ppm-17/1ppm | 1/5ppm-1000ppm 450,000 98/04/01
کیت اندازه گیری سختی کل آب های تصفیه شده   VM-212 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  1/5ppm-1000ppm 450,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی V-310 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/1ppm-1/5ppm 380,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی VE-310 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/1ppm-1/5ppm 430,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری (قاشقکی) VE-311 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/1ppm-1/5ppm 430,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر D.P.D محلولی VE-312 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/1ppm-1/5ppm 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر D.P.D قرصی V-313 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/1ppm-1/5ppm 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر ارتو V-314 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0/2ppm-2ppm 370,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر روش FAS VE-415 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  10mg/ICl2-0/1 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر روش FAS VE-416 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  10mg/ICl2-0/5 720,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری V-417 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  100mg/ICl2-1 650,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلر به روش ید متری V-418 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  1000mg/ICl2-1 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ph محلولی V-510 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش PH=6/8-8/2 360,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ph قرصی V-511 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش PH=6/8-8/2 480,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ph محلولی V-512 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش PH=3-10 360,000 98/04/01
کیت کلرو ph ارتو تولئدین V-610 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش CI=0/2-2ppm | PH=6/8-8/2 450,000 98/04/01
کیت کلرو ph ارتو تولئدین VM-610 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش CI=0/2-2ppm | PH=6/8-8/2 510,000 98/04/01
کیت کلرو ph به روش D.P.D قرصی VE-611 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش CI=0/1-1/5ppm | PH=6/8-8/3 980,000 98/04/01
کیت کلرو ph به روش D.P.D پودری VM-612 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش CI=0/1-1/5ppm | PH=6/8-8/4 600,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلسیم V-701 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  17/1ppm-1000ppm 380,000 98/04/01
کیت اندازه گیری قلیائیت V-702 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  10ppm-800ppm 480,000 98/04/01
کیت اندازه گیری هیدروژن سولفوره (سولفید) VM-805 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  0ppm-5ppm 1,800,000 98/04/01
کیت اندازه گیری گاز کربنیک V-703 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  1ppm-10ppm 630,000 98/04/01
کیت اندازه گیری اسیدیته V-704 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  10ppm-800ppm 480,000 98/04/01
کیت اندازه گیری کلرور V-705 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  2/5ppm-50ppm 630,000 98/04/01
کیت اندازه گیری سیلیس V-706 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  Sio2=0/2-0/4-0/6-0/8-1 630,000 98/04/01
کیت اندازه گیری نیتریت V-707 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  No2=0/05-0/1-0/2-0/3-0/5 530,000 98/04/01
کیت اندازه گیری نیترات V-708 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  No3=5-10-15-20-25 720,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ازن V-709 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  O3=0/2-0/4-0/6-1-1/5-2 530,000 98/04/01
کیت اندازه گیری منیزیم V-801 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش   17/1ppm-1000ppm 600,000 98/04/01
کیت اندازه گیری آهن V-802 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  Fe=0/2-0/4-0/6-0/8-1 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری فسفات V-803 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  PO4=5-10-15-20-25 | PO4=0/4-1/8 600,000 98/04/01
کیت اندازه گیری اکسیژن V-804 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  O2=2-10PPM 600,000 98/04/01
کیت اندازه گیری سولفیت V-805 | روش آزمایش: تیتراسیون | دامنه آزمایش  SO3=1-10PPM 530,000 98/04/01
کیت اندازه گیری هیدرازین V-806 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  N2H4=0/2-0/4-0/6-0/8-1 750,000 98/04/01
کیت اندازه گیری آمونیاک V-807 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  NH4=0/2-0/4-0/6-1-3 670,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ارسنیک V-808 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش  0-10-20-60-80 PPB 1,800,000 98/04/01
کیت اندازه گیری منگنز V-809 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش 0/2PPM-1PPM 1,800,000 98/04/01
کیت اندازه گیری ید در نمک V-101 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش 0PPM-80PPM 210,000 98/04/01
کاغذ PH1-10 V-102 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 150,000 98/04/01
کاغذ PH1-14 V-103 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 300,000 98/04/01
کاغذ تورنسل V-104 | روش آزمایش: رنگ سنجی | دامنه آزمایش قرمز و آبی 90,000 98/04/01

 

 

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
 • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»